Algemene ledenvergadering

Een vereniging kent twee organen: het bestuur en de algemene ledenvergadering. Elk hebben hun eigen bevoegdheden. Het begrip ‘algemene ledenvergadering’ (afgekort ALV) kan dus verwijzen naar zowel het orgaan als de bijeenkomst.

De algemene ledenvergadering als orgaan

De algemene vergadering zijn alle leden van de vereniging die samenkomen tijdens de vergadering.

De algemene ledenvergadering als bijeenkomst

Op de ALV worden het gevoerde en te voeren beleid besproken, dat uitgevoerd wordt door het bestuur of het dagelijks bestuur van de vereniging. Het terugkoppelen van het gevoerde beleid gebeurt onder andere jaarlijks (op de jaarvergadering) door middel van:

  • een (secretarieel) jaarverslag (wat heeft de vereniging gedaan) en
  • een financieel verslag (inclusief een jaarrekening: wat waren de inkomsten en de uitgaven)

Naast het beleid kan er nog een aantal andere punten besproken worden op de ALV:

  • Het (al dan niet) dechargeren van bestuursleden.
  • Het benoemen van nieuwe bestuursleden
  • Het wijzigen van de samenstelling van ALV-commissies
  • Het installeren en beëindigen van commissies
  • Het behandelen van moties
  • Het wijzigen van het huishoudelijk reglement
  • Het wijzigen van de statuten

De algemene ledenvergadering vindt minstens één keer per jaar plaats, bij onze vereniging meestal begin februari. De precieze datum wordt vermeld in de clubagenda en de relevante stukken worden vooraf naar de leden verspreid.

UPDATE: De volgende ALV staat gepland voor maandag 17 februari 20:00 uur in de kantine.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 45 405 1867

Tennis- en PadelVereniging (TPV) De Dassenburcht

BEZOEKADRES: SPORTPARKLAAN 2B, 6336 AB HULSBERG
POSTADRES: J.F. KENNEDYLAAN 147, 6419 XZ HEERLEN