Lidmaatschap opzeggen

Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Het lidmaatschap van de vereniging loopt dus van 1 januari tot en met 31 december en eindigt niet vanzelf (ongeacht of je een regulier lidmaatschap of een competitielidmaatschap hebt!). Met andere woorden: het wordt elk jaar stilzwijgend verlengd. Dat betekent dat de verantwoordelijkheid om het lidmaatschap tijdig en correct te beëindigen bij het lid (of indien het een minderjarig lid betreft diens wettelijke vertegenwoordiger) ligt.

In artikel 3 van het huishoudelijk reglement staat dat leden die hun lidmaatschap voor het volgende verenigingsjaar wensen te beëindigen, dit uiterlijk op 30 november van het lopende verenigingsjaar schriftelijk of bij voorkeur via e-mail dienen door te geven aan de ledenadministratie. Een mondelinge opzegging of een opzegging doorgegeven aan een bestuurslid, trainer enzovoort is dus niet geldig!

De ledenadministrateur zal altijd een bevestiging sturen in geval van een correcte opzegging. Een opzegging is pas van kracht wanneer deze door de ledenadministrateur is bevestigd.

In geval van opzegging van het lidmaatschap dient het lid dan wel degene die de opzegging namens het lid doorgeeft (bijvoorbeeld een ouder die de opzegging namens een juniorlid doorgeeft) altijd de volgende informatie te vermelden:

  • Voornaam en achternaam van de persoon wiens lidmaatschap niet verlengd wordt
  • Adres, postcode en woonplaats van de persoon wiens lidmaatschap niet verlengd wordt
  • Geboortedatum van de persoon wiens lidmaatschap niet verlengd wordt
  • KNLTB-bondsnummer van de persoon wiens lidmaatschap niet verlengd wordt
  • Opzegreden (zie hieronder)

Geef bij het beëindigen van het lidmaatschap a.u.b. ook een opzegreden aan, want de ledenadministrateur moet deze bij het verwerken van de opzegging doorgeven aan de KNLTB. Mogelijke opzegredenen zijn: jaar buitenland/vakantie, overleden, geroyeerd, blessures, verhuizen, niet leuk, andere sport, andere club, zwangerschap, studie, uit voorzorg, financiële reden, ontevreden, werk, overig (a.u.b. specificeren).

Contactgegevens ledenadministratie

Opzeggingen kunnen worden gericht aan: [email protected]

Per post opzeggen kan ook:

TPV De Dassenburcht
T.a.v. Ledenadministratie
Jan Maenenstraat 33
6363 AG Wijnandsrade

Kosten

Houd er rekening mee dat er kosten verbonden kunnen zijn aan het opzeggen van het lidmaatschap:

  • Wil je opzeggen voor het volgende verenigingsjaar, doe dat dan a.u.b. voor 30 november van het lopende verenigingsjaar. In dat geval worden er geen kosten in rekening gebracht.
  • Wil je opzeggen voor het lopende verenigingsjaar, dan kan dat alleen tussen 1 januari en 29 februari. In dat geval wordt een bedrag van € 20,00 in rekening gebracht; dat zijn de kosten die de vereniging in rekening krijgt gebracht wegens de te late opzegging. Deze worden doorberekend aan het lid.
  • Op of na 1 maart opzeggen voor het lopende verenigingsjaar is helaas NIET MOGELIJK. In dat geval ben je het toepasselijke volledige contributiebedrag verschuldigd.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 45 405 1867

Tennis- en PadelVereniging (TPV) De Dassenburcht

BEZOEKADRES: SPORTPARKLAAN 2B, 6336 AB HULSBERG
POSTADRES: J.F. KENNEDYLAAN 147, 6419 XZ HEERLEN